print this page

Meet Our Staff

 

ALT

Thomas Chirdo, Katherine Nowak, Barbara Miller, Sister Susan Gralinski, 
Rosa Lopez, Linda Kelly, and Father Adolf Busobozi.

 

                         Chaplain Thomas Chirdo, Manager of Spiritual Services

Chaplain Adolf Busobozi

Chaplain Susan Gralinski

Chaplain Rosa Lopez

Barbara Miller, Administration

Chaplain Katherine Nowak